Portfolio
2017-05-05 by

„A Magyar Termék Fejezd be a mondatot nyereményjáték”

Verseny- és részvételi szabályzat

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1.A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 Az „Fejezd be a mondatot” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője az Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft. (Székhely: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9. Adószám: 12719475-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-205211

Elektronikus elérhetőség: jatek@advertisz.hu) a továbbiakban: ”Szervező”.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt.

2.1.1. A facebook.com/amagyaranyero oldalon (a továbbiakban: ”Oldal”) található ”A Magyar Termék Fejezd be a mondatot” elnevezésű felületén 2017.05.05. napjától kezdődően 18.00 órától egészen 2017. 05. 07. napján 23 óra59 percig helyes választ ad le.

2.1.2. a válaszadásával egyben elfogadja a jelen játékszabályzatot (”a továbbiakban: Játékszabályzat”), valamint hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos egyetlen Pályázat beküldésére jogosult, azonban több Pályázat beküldése esetén is csak egy (1 db) érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson.

2.3.A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.A Játékosok a regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a Weboldalon létrehozott alkalmazáson keresztül küldenek be a Játékba, illetve amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltaknak.

2.8.A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát eltávolítsa és a Játékost a Játékból kizárja.

3.A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017.05.05. napján 18 óra 00 perctől – 2017.05.07. napján 23 óra 59 percig tart.

4.A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.A Szervező a Játék során a verseny indulásaként 1 (egy) db bejegyzést posztol a Facebook Rajongói oldal falára, amely a játék felhívást és a játék rövid leírását tartalmazza.

4.2.A Játékosok feladata, hogy a játékfelhívásban közzétett feladatot elvégezze és a feltett kérdésre, vagy feladatra megadja a választ a posztban foglaltak alapján.

A játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

A sorsolás időpontja: 2017. április 08.

4.3. A helyes válaszok tekintetében a Szervező döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni.

4.4.A Szervező a Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a 4.2. pontban sorsolási napon a Szervező székhelyén (cím: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9..) a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (random.org weboldalon keresztül) sorsolja ki a nyertest vagy a nyerteseket. Szervező a sorsoláson tartaléknyertes sorsolására is jogosult. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.5.Nyeremények: Herbária csalánlevél tea, Aby Bio lenmag olaj, Univer sertésmájkrém, Dunkakeszi tarhonya tészta, Herbária Bánfi hajszesz, Herbária csipkerózsa áltermés tea, Freesia egészségügyi tampon, Magyar Termék fakanál és Magyar Termék lemosható tetoválás

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

  1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1.A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolással megegyező napon 18:00 óráig értesíti a nyertes Játékosokat privát üzenetben (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni a privát üzenetben és a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, személyi igazolvány szám, életkor, e-mail cím, telefonszám, lakcím vagy postázási cím) pontosan megadni. A Szervező a visszaigazolást követően 1 munkanapon belül tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.2.A Nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékos által megadott lakcímre vagy postázási címre továbbítja a Szervező a visszaigazolást követő 2 héten belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3.A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6.ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Nyertes viseli. Szervezőt a fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

7.ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából, a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig, a jelen 7. pontban meghatározott időtartamig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (így különösen a Rajongói oldalon); és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékkal kapcsolatban a Szervező a Játékosok személyes adatait (név, e-mail cím, személyi szám, lakcím és telefonszám, a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Játékban való részvétel céljából az ahhoz szükséges ideig kezeli. A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

7.2 A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében esetlegesen megadott Személyes Adatait az Advertisz Reklám Kft. mint adatkezelő a Játék lebonyolításával összefüggő célból kezelje, illetve a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.

7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Adatvédelmi Törvény megtartásával történik. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célra felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban az 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „A Magyar Termék Fejezd be a mondatot” címszó feltüntetésével, vagy a jatek@advertisz.hu e-mail címen kérheti. Amennyiben a Játékos Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, azzal a Játékosnak a Játékban való részvételi joga megszűnik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Advertisz Reklám Kft. (székhely: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9.) címén vagy a jatek@advertisz.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti, a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban felvilágosítást a fenti elérhetőségen kaphat a Játékos.

 7.4. Az adatok kezelője és feldolgozója: Advertisz Reklám Kft. (székhely: 1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9.)

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget vállal. A nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyeremény csak a Nyeremény szolgáltatója által meghatározott feltételek betartása esetén vehető igénybe. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2017.05.02.

Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft.

Szervező

2015 © Advertisz Reklám Kft.
Minden jog fenntartva.