Portfolio
2017-12-05 by

Magyar Termék Puchner Nyereményjáték

Verseny- és részvételi szabályzat
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.
1.A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1 Az „Magyar Termék Puchner Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője az Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft. (Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 165. Adószám: 12719475-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-205211
Elektronikus elérhetőség: jatek@advertisz.hu a továbbiakban: ”Szervező”.
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.
2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt.
2.1.1. A facebook.com/amagyaranyero oldalon (a továbbiakban: ”Oldal”) található ” Magyar Termék Puchner Nyereményjáték” elnevezésű felületén 2017.12.06. napjától kezdődően 08:00 órától egészen 2017-12-13 napján 23 óra59 percig helyes választ ad le.
2.1.2. a válaszadásával egyben elfogadja a jelen játékszabályzatot (”a továbbiakban: Játékszabályzat”), valamint hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos egyetlen Pályázat beküldésére jogosult, azonban több Pályázat beküldése esetén is csak egy (1 db) érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson.
2.3.A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
2.4.A Játékosok a regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.5.Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.6.Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.
2.7.Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a közösségi létrehozott poszt alatt, hozzászólásban küldenek be a Játékba, illetve amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltaknak.
2.8.A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.9.A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.10.A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
2.11A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát eltávolítsa és a Játékost a Játékból kizárja.
3.A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2017.12.06. napján 08 óra 00 perctől – 2017.12 .13. napján 23 óra 59 percig tart.
4.A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK
4.1.A Szervező a Játék során a verseny indulásaként 1 (egy) db bejegyzést posztol a Facebook Rajongói oldal falára, amely a játék felhívást és a játék rövid leírását tartalmazza.
4.2.A Játékosok feladata, hogy a játékfelhívásban közzétett feladatot elvégezze és a feltett kérdésre, vagy feladatra megadja a választ a posztban foglaltak alapján.
A játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.
A sorsolás időpontja: 2017. december 14.
4.3. A helyes válaszok tekintetében a Szervező döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni.
4.4.A Szervező a Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a 4.2. pontban sorsolási napon a Szervező székhelyén (cím: 1032 Budapest, Bécsi út 165.) a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (random.org weboldalon keresztül) sorsolja ki a nyertest vagy a nyerteseket. Szervező a sorsoláson tartaléknyertes sorsolására is jogosult. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
4.5.Nyeremények:
2 éjszaka szállás 2 fő részére standard szobában történő elhelyezéssel. 10 év alatti gyermeknek ingyen biztosítjuk a szállást.
• Félpanziós ellátás, a vacsora ideje alatt korlátlan italfogyasztással 1,5 órás időtartamban (rostos és szénsavas üdítő, ásványvíz, csapolt sör, a ház bora): svédasztalos reggeli és büfévacsora.
• A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata.
• Palotában a wellness részleg szolgáltatásai, melyet 18 év feletti vendégeink vehetnek igénybe.
• Kisállat-simogatás és istálló-látogatás.
• Sportközpontunkban található fitnesz terem használata.
• A kastély parkjában található szabadtéri játszótér használata.
• Ingyenes internethasználat-összes szobában vezetékes-, a szobák nagy részében Wi-Fi elérhetőséggel.
• Fürdőköpeny használata.
• Babák és kisgyermekek gondozását segítő eszközök a szobában, melyhez előzetes igénylés szükséges.
Felhasználható: 2018. június 30-ig (kivéve: kiemelt és ünnepi időszakokban, iskolai szünetekben
A nyertes elfogadja, hogy a sorsolást követő 1 hónapon belül kapja meg a nyereményt.
4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
5.1.A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolással megegyező napon 18:00 óráig értesíti a nyertes Játékosokat privát üzenetben (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni a privát üzenetben és a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, személyi igazolvány szám, életkor, e-mail cím, telefonszám, lakcím vagy postázási cím) pontosan megadni. A Szervező a visszaigazolást követően 1 munkanapon belül tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
5.2.A Nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékos által megadott lakcímre vagy postázási címre továbbítja a Szervező a visszaigazolást követő 2 héten belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
5.3.A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6.ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.
7.ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ehhez.
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából, a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig őrzi.
7. pontban meghatározott időtartamig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (így különösen a Rajongói oldalon); és
7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékkal kapcsolatban a Szervező a Játékosok személyes adatait (név, e-mail cím, személyi szám, lakcím és telefonszám, a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Játékban való részvétel céljából az ahhoz szükséges ideig kezeli. A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.
7.2 A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében esetlegesen megadott Személyes Adatait az Advertisz Reklám Kft. mint adatkezelő a Játék lebonyolításával összefüggő célból kezelje, illetve a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.
7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Adatvédelmi Törvény megtartásával történik. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célra felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban az 1032 Budapest, Bécsi út 165. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „Magyar Termék Puchner Nyereményjáték” címszó feltüntetésével, vagy a jatek@advertisz.hu e-mail címen kérheti. Amennyiben a Játékos Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, azzal a Játékosnak a Játékban való részvételi joga megszűnik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Advertisz Reklám Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 165.) címén vagy a jatek@advertisz.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti, a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban felvilágosítást a fenti elérhetőségen kaphat a Játékos.
7.4. Az adatok kezelője és feldolgozója: Advertisz Reklám Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 165.)
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget vállal. A nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyeremény csak a Nyeremény szolgáltatója által meghatározott feltételek betartása esetén vehető igénybe. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.6. Szervező, Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Budapest, 2017.11.30.
Advertisz Reklám Iroda-Stúdió Kft.
Szervező

2015 © Advertisz Reklám Kft.
Minden jog fenntartva.